ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

معرفی دانشجو

معرفی دانشجو

نحوه تکمیل فرم معرفی کنند:

در بخش اول مشخصات فرد معرفی کننده در فرم ذیل درج می گردد و در بخش ضمیمه لیست اسامی فرد و یا افرادی که بعنوان دانشجو به مرکز معرفی می گردند بصورت فایل به این فرم الصاق می گردد.

نتایج بررسی پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان از طریق سارمان سنجش و ثبت نامه دانشجویان تهیه و به اطلاع معرفین رسانده می شود. بدهی است مبالغ پاداش پس از پایان زمان ثبت نام دانشجویان ترم اول به حساب معرفین واریز می گردد.

نام و نام خانوادگی
کد ملی
پست فعلی
تلفن همراه
فایل ضمیمه (لطفا اسامی افراد به همراه کد ملی را در قالب یک فایل ارسال نمایید.)
تصویر امنیتی
کد امنیتی :