ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

شماره تماس دواير مختلف مرکز آموزش عالی علمي-کاربردي دره شهر

نام و نام خانوادگي دايره مربوطه شماره همراه شماره تلفن
عبدالعلي کرمشاهي رياست هيئت موسس 09183414749
سکينه رشيدنهال رياست مرکز 08435224715
مرتضي عموزاده معاونت مرکز 09188442479 08435228556
عباسقلي درويش نيا حراست 09183420616
خاتون زيني امور اداري 08435228556
توماج نيازي امور مالي 08435228688
فرشته سوري امور فرهنگي 09185487720 08435228556
پروين نظرپور امور آموزشي 08435228556
فائزه رشيدنهال امور فارغ التحصيلان 09188446957 08435228281
زهرامشفقي زاده امور آموزشي 08435228556
موسي شکري امور مدرسان 09182827848