ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

لیست اساتید فعال در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

ردیف نام  نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رشته - دانشگاه - سال اخذ پست الکترونیک خلاصه سوابق شغلی
1 پیمان آزرگون کارشناسی ( الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی ) - الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی -   دانشگاه ایلام payman.azargon@gmail.com ده سال سابقه وکالت و 5 سال سابقه تدریس در دانشگاه 
2 محسن اسدی کارشناسی ارشد ( حقوق )  - حقوق - دانشگاه تهران mohsenasadi96@gmail.com پانزده سال سابقه خدمت آموزش و پرورش و سه سال سابقه تدریس دانشگاه
3 تیمور اسمعیلی کارشناسی ارشد ( مهندسی کام‍‍پیوتر ) - مهندسی کامپیوتر - واحد اراک esmaeiliteamour@yahoo.com دو سال سابقه خدمت در اداره مالیاتی و 6 سال سابقه تدریس دانشگاه
4 محمد القاصی چگنی کارشناسی ارشد ( مهندسی معدن ) - مهندسی معدن -  دانشگاه شهید باهنر کرمان‌ mani862@gmail.com بیست سال سابقه کار در نیروگاه سیمره و 5 سال سابقه تدریس دانشگاه
5 کامران اله نوری کارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری -  واحد اهواز _ علوم و تحقیقات  kamran359@yahoo.com پانزده سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و 6 سال سابقه تدریس دانشگاه
6 مسعود اله نوری کارشناسی ( مهندسی برق )  - مهندسی برق - دانشگاه تربیت معلم آذربایجان allahnoori_m@yahoo.com دو سال سابقه کاری در آموزش و پرورش و 4 سال سابقه تدریس دانشگاه
7 علی امیری نژاد کارشناسی ارشد ( روانشناسی )  - روانشناسی - دانشگاه تربیت معلم آذربایجان aliamiri332@gmail.com پانزده سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و 6 سال سابقه تدریس دانشگاه
8 مراد اولاد کارشناسی ( علوم تربیتی )  - علوم تربیتی - دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد ایلام oulad6913@gmail.com پنج سال سابقه خدمت در کمیته امداد و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
9 داریوش بهزادی کارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری- واحد بروجرد  Dar.bh58@gmail.com سی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و 10 سال سابقه تدریس دانشگاه
10 عبدالحمید بیرانوند کارشناسی ارشد ( اقتصاد کشاورزی ) - اقتصاد کشاورزی-  واحد اهواز _ علوم و تحقیقات  hamidbeiranvand@gmail.com سی سال سابقه خدمت در جهاد کشاورزی و 8 سال سابقه تدریس دانشگاه
11 خاطره پاپائی کارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری -  واحد تهران _ علوم و تحقیقات  KHATEREHPAPAIE@YAHOO.COM شش سال سابقه تدریس دانشگاه
12 ابوطالب پاکباز کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی- واحد دزفول  abootalebpakbaz@gmail.com بیست و پنج سال سابقه کار در آموزش و پرورش و شش سال سابقه تدریس دانشگاه
13 خیر اله پورمند کارشناسی ( زبان وادبیات انگلیسی ) - زبان وادبیات انگلیسی-دانشگاه علامه طباطبایی kheirollapoormand@gmail.com سی سال سابقه کار در آموزش و پرورش و شش سال سابقه تدریس دانشگاه
14 علی پیرکی کارشناسی ارشد ( مکانیک ماشین های کشاورزی ) - مکانیک ماشین های کشاورزی -  واحد دزفول  alipiraki0@gmail.com شش سال سابقه کار در جهاد کشاورزی و شش سال سابقه تدریس دانشگاه
15 علی پیری کارشناسی ارشد - حقوق جزاوجرم شناسی   بیست و شش سال سابقه کار در آموزش و پرورش  و شش سال سابقه تدریس دانشگاه
16 شکراله تتری کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی - واحد علوم و تحقیقات بروجرد sho.tatari@gmail.com هیجده  سال سابقه کار در آموزش و پرورش و شش سال سابقه تدریس دانشگاه
17 بهزاد تیموری ارشد حسابداری   ده سال سابقه کار در بانک  و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
18 محمد تیموری کارشناسی - تربیت بدنی و علوم ورزشی   پنج سال سابقه تدریس در دانشگاه
19 رضا حسنوندعموزاده کارشناسی ارشد ( معارف اسلامی  ) - معارف اسلامی - دانشگاه تهران reza.hasanvand45@yahoo.com بیست ویک سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و 15 سال سابقه تدریس دانشگاه
20 سید آیت اله حسینی کارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری -  واحد بروجرد  hoseini_ayat330@yahoo.com بیست و هشت سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سال سابقه تدریس دانشگاه
21 سیدهمت اله حسینی کارشناسی ارشد ( اقتصاد ) - اقتصاد -  واحد اهواز _ علوم و تحقیقات  hematollah@gmail.com بیست و هشت سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سال سابقه تدریس دانشگاه
22 سیدغلامرضا حسینی کارشناسی ارشد ( ریاضی محض ) - ریاضی محض - دانشگاه شهید چمران اهواز s.reza.h@chmail.ir بیست و شش سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سال سابقه تدریس دانشگاه
23 امین حسینی کارشناسی ارشد ( توسعه روستایی ) - توسعه روستایی - واحد اهواز _ علوم و تحقیقات  amin_1982echo@yahoo.com سه سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
24 محمود حکمت کارشناسی ارشد ( مدیریت امور دفاعی(1) )  - مدیریت امور دفاعی(1) - دانشگاه‌ جامع امام حسین (ع) mahmod.hekmat@gmail.com سی سال سابقه خدمت در سپاه پاسداران و سه سال سابقه تدریس دانشگاه
25 نسرین حیدری کارشناسی ( حقوق ) - حقوق -  واحد اهواز  heydari.n2014@gmail.com شش سال سابقه تدریس دانشگاه
26 پیمان خدامرادی کارشناسی ( مهندسی کامپیوتر ) - مهندسی کامپیوتر -  واحد کرمانشاه  peyman.khodamoradi@ymail.com سه سال سابقه تدریس دانشگاه
27 فیروزه خدایاری سیکان کارشناسی ارشد ( حقوق ) - حقوق - دانشگاه بوعلی سینا firoozekhodayari@ymail.com هفت سال سابقه وکالت و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
28 ماریا دارابی کارشناسی ارشد ( اقتصاد ) - اقتصاد -  واحد اراک  darabi.maria@gmail.com دو سال سابقه خدمت در فرمانداری دره شهر و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
29 خاطره دارابی کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه اراک kh.darabi@gmail.com  چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
30 زهرا رحمتی ارشد عمران    چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
31 جلال رستمی ارشد برق jalalrostami66@gmail.com بیست و هفت سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
32 مسلم رشنوادی نژاد کارشناسی ( مهندسی تکنولوژی جوشکاری (کارشناسی ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی-کاربردی) ) - دانشگاه جامع علمی - کاربردی m.rashnavadi.61@gmail.com  چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
33 مجتبی رشید نهال کارشناسی ارشد ( برنامه ریزی شهری ،منطقه ای و مدیریت شهری ) - برنامه ریزی شهری ،منطقه ای و مدیریت شهری -  واحد تهران مرکزی  m.rashidnahal@yahoo.com پانزده سال سابقه خدمت در دفاتر مهندسی  و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
34 امین رشید نهال کارشناسی ارشد ( مهندسی عمران  ) - مهندسی عمران -  واحد شوشتر  a.rashidnahal@yahoo.com پنج سال سابقه کار در دفاتر مهندسی  و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
35 سکینه رشیدنهال کارشناسی ارشد ( زبان شناسی همگانی ) - زبان شناسی همگانی -  واحد شاهرود  mrashidnahal@yahoo.com هشت سال سابقه خدمت در علمی کاربردی دره شهر و یک سال سابقه تدریس دانشگاه
36 پریا رشیدی کارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری -  واحد تهران _ علوم و تحقیقات  pariarashidi@yahoo.com  سه سال سابقه تدریس دانشگاه
37 عطاءاله رشیدی فرد کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه تربیت معلم تهران ata.rashidifard@gmail.com سی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سابقه تدریس دانشگاه
38 داراب زینی کارشناسی ( مهندسی کامپیوتر ) - مهندسی کامپیوتر -  واحد ماهشهر  darab_zeini@yahoo.com هشت سابقه تدریس دانشگاه
39 محمد جواد زینی وند کارشناسی ارشد ( حقوق ) - حقوق -  واحد خرم آباد  mjavad1342@yahoo.com بیست و یک سال سابقه خدمت در اداره تعزیرات و ده سابقه تدریس دانشگاه
40 رضا زینی وند کارشناسی ارشد ( آمار  ) - آمار -  واحد تهران شمال  r_zeynivand@yahoo.com بیست و پنج سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سابقه تدریس دانشگاه
41 آرش زینی وند ارشد فیزیک   بیست و شش سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و شش سابقه تدریس دانشگاه
42 ایرج زینی وند کارشناسی ارشد ( علوم جغرافیایی ) - علوم جغرافیایی - دانشگاه تهران choobineh54@aol.com بیست و هشت  سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و شش سابقه تدریس دانشگاه
43 حامد زینی وند کارشناسی ارشد ( تربیت بدنی و علوم ورزشی ) - تربیت بدنی و علوم ورزشی - دانشگاه اصفهان‌ z_hamed1414@yahoo.com  شش سابقه تدریس دانشگاه
44 رعنا زینی وند کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی -  واحد دزفول  ranaz839@yahoo.com چهار سابقه تدریس دانشگاه
45 فاطمه سجادی کارشناسی ارشد ( شیمی  ) - شیمی  - دانشگاه ایلام‌ fatemeh.sajadi@ymail.com هفت سابقه تدریس دانشگاه
46 فرشته سوری کارشناسی ارشد ( علوم اجتماعی ) - علوم اجتماعی -  واحد اراک  fereshtehsoori91@gmail.com هفت سابقه تدریس دانشگاه
47 محمدولی سیفی کارشناسی ارشد ( الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق ) - الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق -  واحد ایلام  msiefi1349@gmail.com بیست و دو سال سابقه خدمت درآموزش و پرورش و شش سابقه تدریس دانشگاه
48 مریم شفیع نیا کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه اراک m.shafeenia@gmail.com پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
49 زینب شیر محمدی ارشد تاریخ zshirmohammady@yahoo.com پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
50 فاطمه شیری کارشناسی ارشد ( حقوق ) - حقوق -  واحد اراک  fati.shiri@ymail.com چهارسال سابقه تدریس دانشگاه
51 محمد شیری کارشناسی ( علوم تربیتی ) - علوم تربیتی - دانشگاه اراک mohamad.shiri@yahoo.com دو سال سابقه تدریس دانشگاه
52 علی صحرائی کارشناسی ارشد ( ریاضی کاربردی ) - ریاضی کاربردی -  واحد تهران مرکزی  ali.sahraee@gmail.com بیست و سه سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سابقه تدریس دانشگاه
53 ناهید صی هاشمی کارشناسی ارشد ( پژوهش هنر ) - پژوهش هنر - دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد تهران nahid_hashemy2000@yahoo.com دوازده سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش و سه سال سابقه تدریس دانشگاه
54 قادر صیدی کارشناسی ارشد ( مکانیک ماشین های کشاورزی ) - مکانیک ماشین های کشاورزی - دانشگاه ایلام‌ gh.s405@yahoo.com هیجده سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
55 سیده زهره طاهری کارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری - موسسه آموزش عالی‌ ارشاد  zohre_taheri59@yahoo.com دو سال  سابقه خدمت در بیمه و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
56 مظاهر عادل نیا نجف آبادی ارشد حقوق m.asafa1390@yahoo.com چهارده سال  سابقه خدمت در دادگاه و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
57 مسلم عباسی کارشناسی ( ریاضی ) -  ریاضی - دانشگاه‌ لرستان‌ abbasi.mos@gmail.com  هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
58 هادی عقیلی کارشناسی ارشد ( حقوق ) - حقوق - واحد خرم آباد  aghilihadi1391@yahoo.com  هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
59 حمید علی محمدی کارشناسی ارشد ( شهرسازی ) - شهرسازی - دانشگاه شهید بهشتی alimohammadi.ha@gmail.com بیست و دو سال  سابقه خدمت و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
60 رحیم عموزاده کارشناسی ( مهندسی کشاورزی -مکانیک ماشینهای کشاورزی ) - مهندسی کشاورزی -مکانیک ماشینهای کشاورزی -  واحد اقلید  rahim1580@yahoo.com  هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
61 مرضیه فاضلی سگوند کارشناسی ارشد ( الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق )  - الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق -  واحد تهران _ علوم و تحقیقات  fazelimarzi@gmail.com  هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
62 محمد زاهد فایقی کارشناسی ارشد ( مهندسی عمران  ) - مهندسی عمران -  واحد شوشتر  zahedfaeqi10@gmail.com شانزده سال  سابقه خدمت در سد و نیروگاه و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
63 مختار فیلی کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه علامه طباطبایی mokhtar.feyli@gmail.com سی سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش و هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
64 مراد علی قادری کارشناسی ارشد ( مهندسی کام‍‍پیوتر ) - مهندسی کام‍‍پیوتر -   واحد بروجرد  MA_GH808@YAHOO.COM بیست و چهار سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش و هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
65 احمد قاسمی کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی -  واحد تویسرکان  ghasemiahmad438@gmail.com سی سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش و هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
66 حمید قلی زاده ارشد کامپیوتر hmd.gholizadeh87@gmail.com ده سال  سابقه خدمت در پست بانک وپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
67 رامین قوچی کارشناسی ( مهندسی عمران ) - مهندسی عمران -  واحد دزفول  rghoochi@gmail.com ده سال  سابقه کار در دفاتر فنی و مهندسی وپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
68 داریوش کاظم زاده کارشناسی ( مدیریت دولتی ) - مدیریت دولتی -  دانشگاه علامه طباطبایی darush.ka100@gmail.com نوزده سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش وشش سال سابقه تدریس دانشگاه
69 نسرین کاظم زاده کارشناسی ارشد ( اقتصاد ) - اقتصاد - دانشگاه الزهرا (س) n_kazamzadh@yahoo.com دو سال  سابقه خدمت در شهرداری وشش سال سابقه تدریس دانشگاه
70 بیژن کاظمی کارشناسی مکانیک eng_bk60@yahoo.com پانزده سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش وپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
71 ابوطالب کاظمی کارشناسی ارشد ( اقتصاد ) -  اقتصاد - دانشگاه سیستان و بلوچستان am.kazemi1988@yahoo.com پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
72 کلثوم کاوه کارشناسی ( جغرافیای طبیعی ) - جغرافیای طبیعی - دانشگاه تربیت مدرس‌ kolsoomkaveh@gmail.com پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
73 محمود کرمشاهی کارشناسی ارشد ( علوم اجتماعی ) - علوم اجتماعی - دانشگاه گیلان Mkaramshahi@yahoo.com بیست و هشت سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش وهفت سال سابقه تدریس دانشگاه
74 مسعود کرمشاهی ارشد برق masoudkaramshahi@yahoo.com سیزده  سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش وهفت سال سابقه تدریس دانشگاه
75 سید حمید کرمی کارشناسی ارشد ( مدیریت دولتی ) - مدیریت دولتی -  واحد بروجرد  h.karami1351@yahoo.com بیست و یک سال  سابقه خدمت در اداره پست وچهار سال سابقه تدریس دانشگاه
76 مژگان کریمی سیکان کارشناسی ( فیزیک ) - فیزیک -  واحد شهرضا  karimimojhgan@gmail.com شش سال سابقه تدریس دانشگاه
77 پروین کوچکی ارشد تاریخ pkocheki@gmail.com چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
78 بابک کولیوند کارشناسی ( مهندسی برق ) - مهندسی برق - دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم اباد babakbmz110@yahoo.com دوازده سال سابقه خدمت در فنی و حرفه ای وشش سال سابقه تدریس دانشگاه
79 یاسر لطفی کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات انگلیسی ) - زبان و ادبیات انگلیسی -  واحد تهران مرکزی  yaspoet@gmail.com دوازده سال سابقه خدمت در دانشگاه آزاد وهشت سال سابقه تدریس دانشگاه
80 احمد لطفی کارشناسی ارشد ( پژوهش علوم اجتماعی ) - پژوهش علوم اجتماعی -  واحد رودهن  madakto38@yahoo.com سی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش وپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
81 ایوب لطفی کارشناسی ارشد ( حقوق ) - حقوق - دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد کرج law.a.lotfi@gmail.com دو سال سابقه خدمت در دادگاه وسه سال سابقه تدریس دانشگاه
82 فاطمه لطفی کارشناسی ارشد ( علوم اجتماعی ) - علوم اجتماعی - واحد شوشتر  lotfi281@yahoo.com سه سال سابقه تدریس دانشگاه
83 علی اکبر لطفی کارشناسی ارشد ( زراعت ) - زراعت -  واحد دزفول  lotfialiakbar677@gmail.com سی سال سابقه خدمت در جهاد کشاورزی و سه سال سابقه تدریس دانشگاه
84 میثم محمدزاده کارشناسی ارشد ( مهندسی برق ) - مهندسی برق - دانشگاه سمنان‌ moh.meisam@gmail.com  سه سال سابقه تدریس دانشگاه
85 مهرداد محمدی کارشناسی ارشد ( حقوق ) - حقوق - دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد کرج m.mohamadi9431@gmail.com هفده سال سابقه خدمت در دادگاه و هشت سال سابقه تدریس دانشگاه
86 ذوالفقار مرادخانی کارشناسی ارشد ( ریاضی کاربردی ) - ریاضی کاربردی -  واحد تهران _ علوم و تحقیقات  moradkhani.zolfaghar@gmail.com چهارده سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
87 جمشید مشهد الوار کارشناسی ارشد ( آموزش زبان انگلیسی ) - آموزش زبان انگلیسی -  واحد تهران _ علوم و تحقیقات  Jamshidmashhadi111@yahoo.com چهارده سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و دوازده سال سابقه تدریس دانشگاه
88 جعفر مقدم کارشناسی ( مهندسی برق ) - مهندسی برق -  واحد بروجرد  jafar_1161@yahoo.com هشت سال سابقه خدمت در فنی و حرفه ای و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
89 رضا منصوری مطلق بری کارشناسی ارشد ( تربیت بدنی و علوم ورزشی ) - تربیت بدنی و علوم ورزشی -  واحد شوشتر  hajreza8358@yahoo.com دو سال سابقه تدریس دانشگاه
90 بدریه مهدوی کارشناسی - الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی -   دانشگاه ایلام bmahdavi22@gmail.com نه سال سابقه تدریس دانشگاه
91 علی یار مهدی زاده کارشناسی ارشد - شیمی معدنی   سی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
92 لیلا میرزائیان کارشناسی ارشد- آموزش زبان انگلیسی   چهار سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
93 یاسین میرزاکرمی کارشناسی ارشد ( حقوق ) - حقوق - دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد کرج yaszeidi@gmail.com چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
94 روح الدین میرزایی کارشناسی ( مهندسی معماری ) - مهندسی معماری - دانشگاه زابل‌ roohedin.mirzaei@gmail.com شش سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
95 علی ناصری کارشناسی ارشد ( مهندسی مکانیک ) - مهندسی مکانیک - دانشگاه شهید باهنر کرمان‌ naseriali43@yahoo.com ده سال سابقه کاری در دفاتر مهندسی و هشت سال تدریس دانشگاه
96 صمد نظری کارشناسی ارشد ( حقوق جزا و جرم شناسی ) - حقوق جزا و جرم شناسی -  واحد خرم آباد  abnoos27@yahoo.com سه سال تدریس دانشگاه
97 زینب نورعلی وند کارشناسی ارشد ( تربیت بدنی و علوم ورزشی ) - تربیت بدنی و علوم ورزشی -  واحد شوشتر  znooralivand@yahoo.com پنج سال تدریس دانشگاه
98 اسماء نورعلیوند کارشناسی ارشد ( زبان شناسی همگانی ) - بان شناسی همگانی - دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد تهران nooralivand62@yahoo.com پنج سال تدریس دانشگاه
99 سیما نورمحمدی کارشناسی ارشد ( مترجمی زبان انگلیسی ) - مترجمی زبان انگلیسی -  واحد بندرعباس  nourmohammadisima@yahoo.com چهار سال تدریس دانشگاه
100 نادر نوروزی حسنوندی کارشناسی ( کارشناسی فرش ) - کارشناسی فرش - دانشگاه هنر اصفهان foruzan.hemmati85@gmail.com ده سال سابقه کاری در حوزه هنر و نفاشی و سه سال تدریس دانشگاه
101 محسن نیازی کارشناسی ( مهندسی مکانیک ) - مهندسی مکانیک - دانشگاه اراک mohsenniazi13@yahoo.com پنج سال سابقه خدمت در فنی و حرفه ای و هشت سال تدریس دانشگاه
102 اکرم ولی پور دکترای شیمی akramvalipoor89@yahoo.com سه سال تدریس دانشگاه
103 مهرداد هاشمی ارشد معارف اسلامی mehrdadhashemi4@gmail.com سی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و هشت سال تدریس دانشگاه
104 نسیبه هاشمی مقدم کارشناسی ارشد ( علوم تربیتی (1)) - علوم تربیتی (1) -  واحد دزفول  nasibeh_hashemi_m@yahoo.com پنج سال تدریس دانشگاه
105 سعید هاشمیان کارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری - دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم اباد saeid.hashemian@yahoo.com دوازده سال تدریس دانشگاه
106 سمیه هاشمیان کارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری -  واحد ملایر  hashemian_s@ymail.com پنج سال تدریس دانشگاه
107 روح اله هنجاری کارشناسی ارشد ( مهندسی عمران  ) - مهندسی عمران -  واحد خوراسگان _ علوم و تحقیقات  rhanjari@yahoo.com ده سال سابقه کاری در نیروگاه سیمره و سه سال تدریس دانشگاه
108 علی یاری کارشناسی ( مهندسی کامپیوتر ) - مهندسی کامپیوتر- آموزشکده فنی پسران شماره 2 تهران(شهیدشمسی پور) yari_rayaneh@yahoo.com بیست وهفت سال سابقه کاری در آموزش و پرورش و هشت سال تدریس دانشگاه
109 نورخدا یوسف زاده کارشناسی ارشد ( شیمی  ) - شیمی - دانشگاه‌ لرستان‌ usef_2387@yahoo.com بیست ویک سال سابقه کاری در آموزش و پرورش و سه سال تدریس دانشگاه
110 آیت اله یوسفوند کارشناسی ارشد ( آمار  ) - آمار  - واحد کرمانشاه  ayatyosefvand1111@gmail.com بیست وپنج سابقه کاری در آموزش و پرورش و شش سال تدریس دانشگاه