ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

متن کامل خبر
روز دانشجو

بر اساس دستور کاری که از سوی فرمانداری محترم شهرستان دره شهر جهت برگزاری هرچه باشکوه برگزار کردن روز
دانشجو از سه دانشگاه آزاد ،پیام نور و علمی کاربردی دره شهر رسیده بود مدیران این دانشگاهها با جلسه ای جهت تعامل و
همفکری برای بهتر برگزار نمودن این روز صحبت کردند.

ادامه مطلب

راهیابی به مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترت

راهیابی خانم خدیجه مرادی دانشجوی مرکز علمی کاربردی دره‌شهر به مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترت

ادامه مطلب


مسابقه پرتاب دارت به مناسبت روز جوان در مرکز علمی کاربردی مهرگان دره شهر

عنوان: مسابقات دارت

گروه هدف : دانشجویان

زمان اجرا : 96/02/19

مکان : مرکز آموزش علمی - کاربردی دره شهر

تعداد : 30 نفر

ادامه مطلب