ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

همکاران اداری مرکز آموزش عالی علمی کاربردی مهرگان دره شهر

ردیف

نام و نام خانوادگی سمت سابقه کار مدرک تحصیلی پست الکترونیک
1 سکینه رشیدنهال
سرپرست مرکز 9 سال کارشناسی ارشد srashidnahl@yahoo.com
2 مرتضی عموزاده معاونت مرکز 4 سال کارشناسی ارشد Morteza_amoozadeh@yahoo.com
3 زهرا مشفقی زاده کارشناس آموزش 3 سال کاردانی Zahramelki867@gmail.com
4 مهین نیازی کارشناس آموزش 2 سال کارشناسی
5 فائزه رشیدنهال کارشناس امور فارغ التحصیلان 3 سال کارشناسی faezerashidnahal@gmail.com
6 توماج نیازی امور مالی 9 سال کاردانی Tomaj.niazi@gmail.com
7 محمدباقر ناصری امور مالی 3 سال کاردانی Mohamadbagher131@gmail.com
8 خاتون زینی امور اداری 2 ماه کاردانی
9 فرشته سوری امور فرهنگی 2 ماه کارشناسی ارشد Fereshtehsoori91@gmail.com
10 پروین نظرپور کارشناس امور فارغ التحصیلان 2 ماه کاردانی Parvin.67n@gmail.com
11 عباسقلی درویش نیا حراست 3 سال کارشناسی ارشد
12 موسی شکری امور مدرسان 9 سال کارشناسی