ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

پاسخ به سوالات متداول دانشجویان و همکاران
سوال : وام حج دارای چند درصد کارمزد بانکی دارد؟
پاسخ :

 وام حج کارمزد بانکی ندارد.