ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

مردان بزرگ و شخصیتهای مهم اشتباه می کنند و آنرا می پذیرند ، کسی که اشتباه می کند و آن را نمی پذیرد انسانی حقیر است. مالسول مالتز