ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

اشخاص همیشه گناه را بر گردن شرایط می اندازند، من به شرایط معتقد نیستم انسان موفق شرایط را جستجو می کند و اگر نیابد آن را ایجاد می کند. برناردشاو