ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

قدرت ناشی از تعداد نفرات مایه خشنودی ترسویان است، آنکه روحاً شجاع است جز از نفس مبارزه لذت نمی برد.