ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

لیست اساتید فعال در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

ردیفنام نام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلی رشته - دانشگاه - سال اخذپست الکترونیکخلاصه سوابق شغلی
1پیمانآزرگونکارشناسی ( الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی ) - الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی -   دانشگاه ایلامpayman.azargon@gmail.comده سال سابقه وکالت و 5 سال سابقه تدریس در دانشگاه 
2محسناسدیکارشناسی ارشد ( حقوق )  - حقوق - دانشگاه تهرانmohsenasadi96@gmail.comپانزده سال سابقه خدمت آموزش و پرورش و سه سال سابقه تدریس دانشگاه
3تیموراسمعیلیکارشناسی ارشد ( مهندسی کام‍‍پیوتر ) - مهندسی کامپیوتر - واحد اراکesmaeiliteamour@yahoo.comدو سال سابقه خدمت در اداره مالیاتی و 6 سال سابقه تدریس دانشگاه
4محمدالقاصی چگنیکارشناسی ارشد ( مهندسی معدن ) - مهندسی معدن -  دانشگاه شهید باهنر کرمان‌mani862@gmail.comبیست سال سابقه کار در نیروگاه سیمره و 5 سال سابقه تدریس دانشگاه
5کامراناله نوریکارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری -  واحد اهواز _ علوم و تحقیقات kamran359@yahoo.comپانزده سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و 6 سال سابقه تدریس دانشگاه
6مسعوداله نوریکارشناسی ( مهندسی برق )  - مهندسی برق - دانشگاه تربیت معلم آذربایجانallahnoori_m@yahoo.comدو سال سابقه کاری در آموزش و پرورش و 4 سال سابقه تدریس دانشگاه
7علیامیری نژادکارشناسی ارشد ( روانشناسی )  - روانشناسی - دانشگاه تربیت معلم آذربایجانaliamiri332@gmail.comپانزده سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و 6 سال سابقه تدریس دانشگاه
8مراداولادکارشناسی ( علوم تربیتی )  - علوم تربیتی - دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد ایلامoulad6913@gmail.comپنج سال سابقه خدمت در کمیته امداد و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
9داریوشبهزادیکارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری- واحد بروجرد Dar.bh58@gmail.comسی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و 10 سال سابقه تدریس دانشگاه
10عبدالحمیدبیرانوندکارشناسی ارشد ( اقتصاد کشاورزی ) - اقتصاد کشاورزی-  واحد اهواز _ علوم و تحقیقات hamidbeiranvand@gmail.comسی سال سابقه خدمت در جهاد کشاورزی و 8 سال سابقه تدریس دانشگاه
11خاطرهپاپائیکارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری -  واحد تهران _ علوم و تحقیقات KHATEREHPAPAIE@YAHOO.COMشش سال سابقه تدریس دانشگاه
12ابوطالبپاکبازکارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی- واحد دزفول abootalebpakbaz@gmail.comبیست و پنج سال سابقه کار در آموزش و پرورش و شش سال سابقه تدریس دانشگاه
13خیر الهپورمندکارشناسی ( زبان وادبیات انگلیسی ) - زبان وادبیات انگلیسی-دانشگاه علامه طباطباییkheirollapoormand@gmail.comسی سال سابقه کار در آموزش و پرورش و شش سال سابقه تدریس دانشگاه
14علیپیرکیکارشناسی ارشد ( مکانیک ماشین های کشاورزی ) - مکانیک ماشین های کشاورزی -  واحد دزفول alipiraki0@gmail.comشش سال سابقه کار در جهاد کشاورزی و شش سال سابقه تدریس دانشگاه
15علیپیریکارشناسی ارشد - حقوق جزاوجرم شناسی بیست و شش سال سابقه کار در آموزش و پرورش  و شش سال سابقه تدریس دانشگاه
16شکرالهتتریکارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی - واحد علوم و تحقیقات بروجردsho.tatari@gmail.comهیجده  سال سابقه کار در آموزش و پرورش و شش سال سابقه تدریس دانشگاه
17بهزادتیموریارشد حسابداری ده سال سابقه کار در بانک  و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
18محمدتیموریکارشناسی - تربیت بدنی و علوم ورزشی پنج سال سابقه تدریس در دانشگاه
19رضاحسنوندعموزادهکارشناسی ارشد ( معارف اسلامی  ) - معارف اسلامی - دانشگاه تهرانreza.hasanvand45@yahoo.comبیست ویک سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و 15 سال سابقه تدریس دانشگاه
20سید آیت الهحسینیکارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری -  واحد بروجرد hoseini_ayat330@yahoo.comبیست و هشت سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سال سابقه تدریس دانشگاه
21سیدهمت الهحسینیکارشناسی ارشد ( اقتصاد ) - اقتصاد -  واحد اهواز _ علوم و تحقیقات hematollah@gmail.comبیست و هشت سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سال سابقه تدریس دانشگاه
22سیدغلامرضاحسینیکارشناسی ارشد ( ریاضی محض ) - ریاضی محض - دانشگاه شهید چمران اهوازs.reza.h@chmail.irبیست و شش سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سال سابقه تدریس دانشگاه
23امینحسینیکارشناسی ارشد ( توسعه روستایی ) - توسعه روستایی - واحد اهواز _ علوم و تحقیقات amin_1982echo@yahoo.comسه سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
24محمودحکمتکارشناسی ارشد ( مدیریت امور دفاعی(1) )  - مدیریت امور دفاعی(1) - دانشگاه‌ جامع امام حسین (ع)mahmod.hekmat@gmail.comسی سال سابقه خدمت در سپاه پاسداران و سه سال سابقه تدریس دانشگاه
25نسرینحیدریکارشناسی ( حقوق ) - حقوق -  واحد اهواز heydari.n2014@gmail.comشش سال سابقه تدریس دانشگاه
26پیمانخدامرادیکارشناسی ( مهندسی کامپیوتر ) - مهندسی کامپیوتر -  واحد کرمانشاه peyman.khodamoradi@ymail.comسه سال سابقه تدریس دانشگاه
27فیروزهخدایاری سیکانکارشناسی ارشد ( حقوق ) - حقوق - دانشگاه بوعلی سیناfiroozekhodayari@ymail.comهفت سال سابقه وکالت و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
28ماریادارابیکارشناسی ارشد ( اقتصاد ) - اقتصاد -  واحد اراک darabi.maria@gmail.comدو سال سابقه خدمت در فرمانداری دره شهر و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
29خاطرهدارابیکارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه اراکkh.darabi@gmail.com چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
30زهرارحمتیارشد عمران  چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
31جلالرستمیارشد برقjalalrostami66@gmail.comبیست و هفت سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
32مسلمرشنوادی نژادکارشناسی ( مهندسی تکنولوژی جوشکاری (کارشناسی ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی-کاربردی) ) - دانشگاه جامع علمی - کاربردیm.rashnavadi.61@gmail.com چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
33مجتبیرشید نهالکارشناسی ارشد ( برنامه ریزی شهری ،منطقه ای و مدیریت شهری ) - برنامه ریزی شهری ،منطقه ای و مدیریت شهری -  واحد تهران مرکزی m.rashidnahal@yahoo.comپانزده سال سابقه خدمت در دفاتر مهندسی  و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
34امینرشید نهالکارشناسی ارشد ( مهندسی عمران  ) - مهندسی عمران -  واحد شوشتر a.rashidnahal@yahoo.comپنج سال سابقه کار در دفاتر مهندسی  و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
35سکینهرشیدنهالکارشناسی ارشد ( زبان شناسی همگانی ) - زبان شناسی همگانی -  واحد شاهرود mrashidnahal@yahoo.comهشت سال سابقه خدمت در علمی کاربردی دره شهر و یک سال سابقه تدریس دانشگاه
36پریارشیدیکارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری -  واحد تهران _ علوم و تحقیقات pariarashidi@yahoo.com سه سال سابقه تدریس دانشگاه
37عطاءالهرشیدی فردکارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه تربیت معلم تهرانata.rashidifard@gmail.comسی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سابقه تدریس دانشگاه
38دارابزینیکارشناسی ( مهندسی کامپیوتر ) - مهندسی کامپیوتر -  واحد ماهشهر darab_zeini@yahoo.comهشت سابقه تدریس دانشگاه
39محمد جوادزینی وندکارشناسی ارشد ( حقوق ) - حقوق -  واحد خرم آباد mjavad1342@yahoo.comبیست و یک سال سابقه خدمت در اداره تعزیرات و ده سابقه تدریس دانشگاه
40رضازینی وندکارشناسی ارشد ( آمار  ) - آمار -  واحد تهران شمال r_zeynivand@yahoo.comبیست و پنج سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سابقه تدریس دانشگاه
41آرشزینی وندارشد فیزیک بیست و شش سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و شش سابقه تدریس دانشگاه
42ایرجزینی وندکارشناسی ارشد ( علوم جغرافیایی ) - علوم جغرافیایی - دانشگاه تهرانchoobineh54@aol.comبیست و هشت  سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و شش سابقه تدریس دانشگاه
43حامدزینی وندکارشناسی ارشد ( تربیت بدنی و علوم ورزشی ) - تربیت بدنی و علوم ورزشی - دانشگاه اصفهان‌z_hamed1414@yahoo.com شش سابقه تدریس دانشگاه
44رعنازینی وندکارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی -  واحد دزفول ranaz839@yahoo.comچهار سابقه تدریس دانشگاه
45فاطمهسجادیکارشناسی ارشد ( شیمی  ) - شیمی  - دانشگاه ایلام‌fatemeh.sajadi@ymail.comهفت سابقه تدریس دانشگاه
46فرشتهسوریکارشناسی ارشد ( علوم اجتماعی ) - علوم اجتماعی -  واحد اراک fereshtehsoori91@gmail.comهفت سابقه تدریس دانشگاه
47محمدولیسیفیکارشناسی ارشد ( الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق ) - الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق -  واحد ایلام msiefi1349@gmail.comبیست و دو سال سابقه خدمت درآموزش و پرورش و شش سابقه تدریس دانشگاه
48مریمشفیع نیاکارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه اراکm.shafeenia@gmail.comپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
49زینبشیر محمدیارشد تاریخzshirmohammady@yahoo.comپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
50فاطمهشیریکارشناسی ارشد ( حقوق ) - حقوق -  واحد اراک fati.shiri@ymail.comچهارسال سابقه تدریس دانشگاه
51محمدشیریکارشناسی ( علوم تربیتی ) - علوم تربیتی - دانشگاه اراکmohamad.shiri@yahoo.comدو سال سابقه تدریس دانشگاه
52علیصحرائیکارشناسی ارشد ( ریاضی کاربردی ) - ریاضی کاربردی -  واحد تهران مرکزی ali.sahraee@gmail.comبیست و سه سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سابقه تدریس دانشگاه
53ناهیدصی هاشمیکارشناسی ارشد ( پژوهش هنر ) - پژوهش هنر - دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد تهرانnahid_hashemy2000@yahoo.comدوازده سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش و سه سال سابقه تدریس دانشگاه
54قادرصیدیکارشناسی ارشد ( مکانیک ماشین های کشاورزی ) - مکانیک ماشین های کشاورزی - دانشگاه ایلام‌gh.s405@yahoo.comهیجده سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
55سیده زهرهطاهریکارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری - موسسه آموزش عالی‌ ارشاد zohre_taheri59@yahoo.comدو سال  سابقه خدمت در بیمه و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
56مظاهرعادل نیا نجف آبادیارشد حقوقm.asafa1390@yahoo.comچهارده سال  سابقه خدمت در دادگاه و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
57مسلمعباسیکارشناسی ( ریاضی ) -  ریاضی - دانشگاه‌ لرستان‌abbasi.mos@gmail.com هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
58هادیعقیلیکارشناسی ارشد ( حقوق ) - حقوق - واحد خرم آباد aghilihadi1391@yahoo.com هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
59حمیدعلی محمدیکارشناسی ارشد ( شهرسازی ) - شهرسازی - دانشگاه شهید بهشتیalimohammadi.ha@gmail.comبیست و دو سال  سابقه خدمت و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
60رحیمعموزادهکارشناسی ( مهندسی کشاورزی -مکانیک ماشینهای کشاورزی ) - مهندسی کشاورزی -مکانیک ماشینهای کشاورزی -  واحد اقلید rahim1580@yahoo.com هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
61مرضیهفاضلی سگوندکارشناسی ارشد ( الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق )  - الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق -  واحد تهران _ علوم و تحقیقات fazelimarzi@gmail.com هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
62محمد زاهدفایقیکارشناسی ارشد ( مهندسی عمران  ) - مهندسی عمران -  واحد شوشتر zahedfaeqi10@gmail.comشانزده سال  سابقه خدمت در سد و نیروگاه و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
63مختارفیلیکارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه علامه طباطباییmokhtar.feyli@gmail.comسی سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش و هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
64مراد علیقادریکارشناسی ارشد ( مهندسی کام‍‍پیوتر ) - مهندسی کام‍‍پیوتر -   واحد بروجرد MA_GH808@YAHOO.COMبیست و چهار سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش و هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
65احمدقاسمیکارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) - زبان و ادبیات فارسی -  واحد تویسرکان ghasemiahmad438@gmail.comسی سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش و هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
66حمیدقلی زادهارشد کامپیوترhmd.gholizadeh87@gmail.comده سال  سابقه خدمت در پست بانک وپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
67رامینقوچیکارشناسی ( مهندسی عمران ) - مهندسی عمران -  واحد دزفول rghoochi@gmail.comده سال  سابقه کار در دفاتر فنی و مهندسی وپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
68داریوشکاظم زادهکارشناسی ( مدیریت دولتی ) - مدیریت دولتی -  دانشگاه علامه طباطباییdarush.ka100@gmail.comنوزده سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش وشش سال سابقه تدریس دانشگاه
69نسرینکاظم زادهکارشناسی ارشد ( اقتصاد ) - اقتصاد - دانشگاه الزهرا (س)n_kazamzadh@yahoo.comدو سال  سابقه خدمت در شهرداری وشش سال سابقه تدریس دانشگاه
70بیژنکاظمیکارشناسی مکانیکeng_bk60@yahoo.comپانزده سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش وپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
71ابوطالبکاظمیکارشناسی ارشد ( اقتصاد ) -  اقتصاد - دانشگاه سیستان و بلوچستانam.kazemi1988@yahoo.comپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
72کلثومکاوهکارشناسی ( جغرافیای طبیعی ) - جغرافیای طبیعی - دانشگاه تربیت مدرس‌kolsoomkaveh@gmail.comپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
73محمودکرمشاهیکارشناسی ارشد ( علوم اجتماعی ) - علوم اجتماعی - دانشگاه گیلانMkaramshahi@yahoo.comبیست و هشت سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش وهفت سال سابقه تدریس دانشگاه
74مسعودکرمشاهیارشد برقmasoudkaramshahi@yahoo.comسیزده  سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش وهفت سال سابقه تدریس دانشگاه
75سید حمیدکرمیکارشناسی ارشد ( مدیریت دولتی ) - مدیریت دولتی -  واحد بروجرد h.karami1351@yahoo.comبیست و یک سال  سابقه خدمت در اداره پست وچهار سال سابقه تدریس دانشگاه
76مژگانکریمی سیکانکارشناسی ( فیزیک ) - فیزیک -  واحد شهرضا karimimojhgan@gmail.comشش سال سابقه تدریس دانشگاه
77پروینکوچکیارشد تاریخpkocheki@gmail.comچهار سال سابقه تدریس دانشگاه
78بابککولیوندکارشناسی ( مهندسی برق ) - مهندسی برق - دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم ابادbabakbmz110@yahoo.comدوازده سال سابقه خدمت در فنی و حرفه ای وشش سال سابقه تدریس دانشگاه
79یاسرلطفیکارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات انگلیسی ) - زبان و ادبیات انگلیسی -  واحد تهران مرکزی yaspoet@gmail.comدوازده سال سابقه خدمت در دانشگاه آزاد وهشت سال سابقه تدریس دانشگاه
80احمدلطفیکارشناسی ارشد ( پژوهش علوم اجتماعی ) - پژوهش علوم اجتماعی -  واحد رودهن madakto38@yahoo.comسی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش وپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
81ایوبلطفیکارشناسی ارشد ( حقوق ) - حقوق - دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد کرجlaw.a.lotfi@gmail.comدو سال سابقه خدمت در دادگاه وسه سال سابقه تدریس دانشگاه
82فاطمهلطفیکارشناسی ارشد ( علوم اجتماعی ) - علوم اجتماعی - واحد شوشتر lotfi281@yahoo.comسه سال سابقه تدریس دانشگاه
83علی اکبرلطفیکارشناسی ارشد ( زراعت ) - زراعت -  واحد دزفول lotfialiakbar677@gmail.comسی سال سابقه خدمت در جهاد کشاورزی و سه سال سابقه تدریس دانشگاه
84میثممحمدزادهکارشناسی ارشد ( مهندسی برق ) - مهندسی برق - دانشگاه سمنان‌moh.meisam@gmail.com سه سال سابقه تدریس دانشگاه
85مهردادمحمدیکارشناسی ارشد ( حقوق ) - حقوق - دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد کرجm.mohamadi9431@gmail.comهفده سال سابقه خدمت در دادگاه و هشت سال سابقه تدریس دانشگاه
86ذوالفقارمرادخانیکارشناسی ارشد ( ریاضی کاربردی ) - ریاضی کاربردی -  واحد تهران _ علوم و تحقیقات moradkhani.zolfaghar@gmail.comچهارده سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
87جمشیدمشهد الوارکارشناسی ارشد ( آموزش زبان انگلیسی ) - آموزش زبان انگلیسی -  واحد تهران _ علوم و تحقیقات Jamshidmashhadi111@yahoo.comچهارده سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و دوازده سال سابقه تدریس دانشگاه
88جعفرمقدمکارشناسی ( مهندسی برق ) - مهندسی برق -  واحد بروجرد jafar_1161@yahoo.comهشت سال سابقه خدمت در فنی و حرفه ای و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
89رضامنصوری مطلق بریکارشناسی ارشد ( تربیت بدنی و علوم ورزشی ) - تربیت بدنی و علوم ورزشی -  واحد شوشتر hajreza8358@yahoo.comدو سال سابقه تدریس دانشگاه
90بدریهمهدویکارشناسی - الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی -   دانشگاه ایلامbmahdavi22@gmail.comنه سال سابقه تدریس دانشگاه
91علی یارمهدی زادهکارشناسی ارشد - شیمی معدنی سی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
92لیلامیرزائیانکارشناسی ارشد- آموزش زبان انگلیسی چهار سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
93یاسینمیرزاکرمیکارشناسی ارشد ( حقوق ) - حقوق - دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد کرجyaszeidi@gmail.comچهار سال سابقه تدریس دانشگاه
94روح الدینمیرزاییکارشناسی ( مهندسی معماری ) - مهندسی معماری - دانشگاه زابل‌roohedin.mirzaei@gmail.comشش سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
95علیناصریکارشناسی ارشد ( مهندسی مکانیک ) - مهندسی مکانیک - دانشگاه شهید باهنر کرمان‌naseriali43@yahoo.comده سال سابقه کاری در دفاتر مهندسی و هشت سال تدریس دانشگاه
96صمدنظریکارشناسی ارشد ( حقوق جزا و جرم شناسی ) - حقوق جزا و جرم شناسی -  واحد خرم آباد abnoos27@yahoo.comسه سال تدریس دانشگاه
97زینبنورعلی وندکارشناسی ارشد ( تربیت بدنی و علوم ورزشی ) - تربیت بدنی و علوم ورزشی -  واحد شوشتر znooralivand@yahoo.comپنج سال تدریس دانشگاه
98اسماءنورعلیوندکارشناسی ارشد ( زبان شناسی همگانی ) - بان شناسی همگانی - دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد تهرانnooralivand62@yahoo.comپنج سال تدریس دانشگاه
99سیمانورمحمدیکارشناسی ارشد ( مترجمی زبان انگلیسی ) - مترجمی زبان انگلیسی -  واحد بندرعباس nourmohammadisima@yahoo.comچهار سال تدریس دانشگاه
100نادرنوروزی حسنوندیکارشناسی ( کارشناسی فرش ) - کارشناسی فرش - دانشگاه هنر اصفهانforuzan.hemmati85@gmail.comده سال سابقه کاری در حوزه هنر و نفاشی و سه سال تدریس دانشگاه
101محسننیازیکارشناسی ( مهندسی مکانیک ) - مهندسی مکانیک - دانشگاه اراکmohsenniazi13@yahoo.comپنج سال سابقه خدمت در فنی و حرفه ای و هشت سال تدریس دانشگاه
102اکرمولی پوردکترای شیمیakramvalipoor89@yahoo.comسه سال تدریس دانشگاه
103مهردادهاشمیارشد معارف اسلامیmehrdadhashemi4@gmail.comسی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و هشت سال تدریس دانشگاه
104نسیبههاشمی مقدمکارشناسی ارشد ( علوم تربیتی (1)) - علوم تربیتی (1) -  واحد دزفول nasibeh_hashemi_m@yahoo.comپنج سال تدریس دانشگاه
105سعیدهاشمیانکارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری - دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم ابادsaeid.hashemian@yahoo.comدوازده سال تدریس دانشگاه
106سمیههاشمیانکارشناسی ارشد ( حسابداری ) - حسابداری -  واحد ملایر hashemian_s@ymail.comپنج سال تدریس دانشگاه
107روح الههنجاریکارشناسی ارشد ( مهندسی عمران  ) - مهندسی عمران -  واحد خوراسگان _ علوم و تحقیقات rhanjari@yahoo.comده سال سابقه کاری در نیروگاه سیمره و سه سال تدریس دانشگاه
108علییاریکارشناسی ( مهندسی کامپیوتر ) - مهندسی کامپیوتر- آموزشکده فنی پسران شماره 2 تهران(شهیدشمسی پور)yari_rayaneh@yahoo.comبیست وهفت سال سابقه کاری در آموزش و پرورش و هشت سال تدریس دانشگاه
109نورخدایوسف زادهکارشناسی ارشد ( شیمی  ) - شیمی - دانشگاه‌ لرستان‌usef_2387@yahoo.comبیست ویک سال سابقه کاری در آموزش و پرورش و سه سال تدریس دانشگاه
110آیت الهیوسفوندکارشناسی ارشد ( آمار  ) - آمار  - واحد کرمانشاه ayatyosefvand1111@gmail.comبیست وپنج سابقه کاری در آموزش و پرورش و شش سال تدریس دانشگاه