ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

دانلود سرفصل ها و ترم بندی پیشنهادی دروس ارائه شده رشته ها

عنوان مقطع و رشته

چارت ها و ترم بندی پیشنهادی (ویژه دانشجویان)سرفصل ها (ویژه همکاران)
کاردانی _ رشته حسابداری - حسابداری صنعتی
کاردانی فنی _ رشته برق - برق صنعتی
کاردانی فنی _ رشته فناوری اطلاعات - اینترنت و شبکه های گسترده
کاردانی فنی _ رشته معماری- معماری شهری
کارشناسی حرفه ای _ رشته حسابداری - حسابداری مالی
کارشناسی حرفه ای _ رشته حقوق - حقوق ثبتی
رشته مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات
رشته مهندسی فناوری عمران - ساختمان سازی