ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

همکاران اداری مرکز آموزش عالی علمی کاربردی مهرگان دره شهر

ردیف

نام و نام خانوادگیسمتسابقه کارمدرک تحصیلیپست الکترونیک
1سکینه رشیدنهال
سرپرست مرکز9 سالکارشناسی ارشدsrashidnahl@yahoo.com
2مرتضی عموزادهمعاونت مرکز4 سالکارشناسی ارشدMorteza_amoozadeh@yahoo.com
3زهرا مشفقی زادهکارشناس آموزش3 سالکاردانیZahramelki867@gmail.com
4مهین نیازیکارشناس آموزش2 سالکارشناسی
5فائزه رشیدنهالکارشناس امور فارغ التحصیلان3 سالکارشناسیfaezerashidnahal@gmail.com
6توماج نیازیامور مالی9 سالکاردانیTomaj.niazi@gmail.com
7محمدباقر ناصریامور مالی3 سالکاردانیMohamadbagher131@gmail.com
8خاتون زینیامور اداری2 ماهکاردانی
9فرشته سوریامور فرهنگی2 ماهکارشناسی ارشدFereshtehsoori91@gmail.com
10پروین نظرپورکارشناس امور فارغ التحصیلان2 ماهکاردانیParvin.67n@gmail.com
11عباسقلی درویش نیاحراست3 سالکارشناسی ارشد
12موسی شکریامور مدرسان9 سالکارشناسی