ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

جدول دریافت شهریه نمیسال تحصیلی 96-95
جدول شهریه دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی نمیسال تحصیلی 96-1395جدول شهریه دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نمیسال تحصیلی 96-1395