ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

افتخارات مرکز آموزش عالی علمی کاربردی مهرگان دره شهر

  معرفی خانم زهرا اروانه به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سال 1391


  کسب مقام دوم مسابقات دو میدانی آسیایی توسط آقای احسان زینی وند


  کسب مقام اول فوتسال دربین مراکز استان در سال 1393


  کسب مقام دوم کشتی توسط آقای مهدی کرمی در بین کلیه مراکز کشور


  کسب مقام اول جشنواره قرآنی کشور توسط خانم پرگل شمسی