جلسه توجیهی مدرسان مرکز آموزش علمی کاربردی دره شهر