دانلود سرفصل ها و ترم بندی پیشنهادی دروس ارائه شده رشته ها

عنوان مقطع و رشته

 

چارت ها و ترم بندی پیشنهادی (ویژه دانشجویان) سرفصل ها (ویژه همکاران)
کاردانی _ رشته حسابداری – حسابداری صنعتی
کاردانی فنی _ رشته برق – برق صنعتی
کاردانی فنی _ رشته فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده
کاردانی فنی _ رشته معماری- معماری شهری
کارشناسی حرفه ای _ رشته حسابداری – حسابداری مالی
کارشناسی حرفه ای _ رشته حقوق – حقوق ثبتی
رشته مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات
رشته مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی