درباره ما

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر برآن است در توسعه آموزش عالی و کاربردی در سطح استان نقش محوری داشته، به عنوان یک قطب علمی در غرب کشور به یک معیار و محک برای واحدهای آموزش عالی علمی کاربردی تبدیل گردد. ما در رویای خود آرمانهای بزرگی ترسیم نموده ایم و میدانیم رسیدن به این آرمانها مستلزم تلاش همگانی و خرد جمعی است. فراهم کردن زمینه آموزش های تخصصی و حرفه ای را جزو مسئولیت های خود تلقی نموده و مصمم هستیم در این راه گامهای مهمی برداریم.