راهپیمایی بزرگ محکومیت کشتار کودکان غزه

شرکت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علمی کاربردی دره شهر در اجتماع بزرگ حمایت از ۴۰۰۰ کودک شهید مظلوم فلسطینی. ۲۷ آبان ۱۴۰۲

راهپیمایی حمایت از کودکان غزه
سخنرانی امام جمعه در محکومیت کشتار کودکان غزه