شماره تماس دوایر مختلف مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی دره شهر

نام و نام خانوادگیدایره مربوطهشماره همراهشماره تلفن
عبدالعلی کرمشاهیریاست هیئت موسس۰۹۱۸۳۴۱۴۷۴۹
سکینه رشیدنهالریاست مرکز۰۸۴۳۵۲۲۴۷۱۵
مرتضی عموزادهمعاونت مرکز۰۹۱۸۸۴۴۲۴۷۹۰۸۴۳۵۲۲۸۵۵۶
عباسقلی درویش نیاحراست۰۹۱۸۳۴۲۰۶۱۶
خاتون زینیامور اداری۰۸۴۳۵۲۲۸۵۵۶
توماج نیازیامور مالی۰۸۴۳۵۲۲۸۶۸۸
فرشته سوریامور فرهنگی۰۹۱۸۵۴۸۷۷۲۰۰۸۴۳۵۲۲۸۵۵۶
پروین نظرپورامور آموزشی۰۸۴۳۵۲۲۸۵۵۶
فائزه رشیدنهالامور فارغ التحصیلان۰۹۱۸۸۴۴۶۹۵۷۰۸۴۳۵۲۲۸۲۸۱
زهرامشفقی زادهامور آموزشی۰۸۴۳۵۲۲۸۵۵۶
موسی شکریامور مدرسان۰۹۱۸۲۸۲۷۸۴۸