لیست اساتید فعال در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

ردیف نام  نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رشته – دانشگاه – سال اخذ پست الکترونیک خلاصه سوابق شغلی
۱ پیمان آزرگون کارشناسی ( الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی ) – الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی –   دانشگاه ایلام payman.azargon@gmail.com ده سال سابقه وکالت و ۵ سال سابقه تدریس در دانشگاه 
۲ محسن اسدی کارشناسی ارشد ( حقوق )  – حقوق – دانشگاه تهران mohsenasadi96@gmail.com پانزده سال سابقه خدمت آموزش و پرورش و سه سال سابقه تدریس دانشگاه
۳ تیمور اسمعیلی کارشناسی ارشد ( مهندسی کام‍‍پیوتر ) – مهندسی کامپیوتر – واحد اراک esmaeiliteamour@yahoo.com دو سال سابقه خدمت در اداره مالیاتی و ۶ سال سابقه تدریس دانشگاه
۴ محمد القاصی چگنی کارشناسی ارشد ( مهندسی معدن ) – مهندسی معدن –  دانشگاه شهید باهنر کرمان‌ mani862@gmail.com بیست سال سابقه کار در نیروگاه سیمره و ۵ سال سابقه تدریس دانشگاه
۵ کامران اله نوری کارشناسی ارشد ( حسابداری ) – حسابداری –  واحد اهواز _ علوم و تحقیقات  kamran359@yahoo.com پانزده سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ۶ سال سابقه تدریس دانشگاه
۶ مسعود اله نوری کارشناسی ( مهندسی برق )  – مهندسی برق – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان allahnoori_m@yahoo.com دو سال سابقه کاری در آموزش و پرورش و ۴ سال سابقه تدریس دانشگاه
۷ علی امیری نژاد کارشناسی ارشد ( روانشناسی )  – روانشناسی – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان aliamiri332@gmail.com پانزده سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ۶ سال سابقه تدریس دانشگاه
۸ مراد اولاد کارشناسی ( علوم تربیتی )  – علوم تربیتی – دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد ایلام oulad6913@gmail.com پنج سال سابقه خدمت در کمیته امداد و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
۹ داریوش بهزادی کارشناسی ارشد ( حسابداری ) – حسابداری- واحد بروجرد  Dar.bh58@gmail.com سی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ۱۰ سال سابقه تدریس دانشگاه
۱۰ عبدالحمید بیرانوند کارشناسی ارشد ( اقتصاد کشاورزی ) – اقتصاد کشاورزی-  واحد اهواز _ علوم و تحقیقات  hamidbeiranvand@gmail.com سی سال سابقه خدمت در جهاد کشاورزی و ۸ سال سابقه تدریس دانشگاه
۱۱ خاطره پاپائی کارشناسی ارشد ( حسابداری ) – حسابداری –  واحد تهران _ علوم و تحقیقات  KHATEREHPAPAIE@YAHOO.COM شش سال سابقه تدریس دانشگاه
۱۲ ابوطالب پاکباز کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) – زبان و ادبیات فارسی- واحد دزفول  abootalebpakbaz@gmail.com بیست و پنج سال سابقه کار در آموزش و پرورش و شش سال سابقه تدریس دانشگاه
۱۳ خیر اله پورمند کارشناسی ( زبان وادبیات انگلیسی ) – زبان وادبیات انگلیسی-دانشگاه علامه طباطبایی kheirollapoormand@gmail.com سی سال سابقه کار در آموزش و پرورش و شش سال سابقه تدریس دانشگاه
۱۴ علی پیرکی کارشناسی ارشد ( مکانیک ماشین های کشاورزی ) – مکانیک ماشین های کشاورزی –  واحد دزفول  alipiraki0@gmail.com شش سال سابقه کار در جهاد کشاورزی و شش سال سابقه تدریس دانشگاه
۱۵ علی پیری کارشناسی ارشد – حقوق جزاوجرم شناسی   بیست و شش سال سابقه کار در آموزش و پرورش  و شش سال سابقه تدریس دانشگاه
۱۶ شکراله تتری کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) – زبان و ادبیات فارسی – واحد علوم و تحقیقات بروجرد sho.tatari@gmail.com هیجده  سال سابقه کار در آموزش و پرورش و شش سال سابقه تدریس دانشگاه
۱۷ بهزاد تیموری ارشد حسابداری   ده سال سابقه کار در بانک  و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
۱۸ محمد تیموری کارشناسی – تربیت بدنی و علوم ورزشی   پنج سال سابقه تدریس در دانشگاه
۱۹ رضا حسنوندعموزاده کارشناسی ارشد ( معارف اسلامی  ) – معارف اسلامی – دانشگاه تهران reza.hasanvand45@yahoo.com بیست ویک سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ۱۵ سال سابقه تدریس دانشگاه
۲۰ سید آیت اله حسینی کارشناسی ارشد ( حسابداری ) – حسابداری –  واحد بروجرد  hoseini_ayat330@yahoo.com بیست و هشت سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سال سابقه تدریس دانشگاه
۲۱ سیدهمت اله حسینی کارشناسی ارشد ( اقتصاد ) – اقتصاد –  واحد اهواز _ علوم و تحقیقات  hematollah@gmail.com بیست و هشت سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سال سابقه تدریس دانشگاه
۲۲ سیدغلامرضا حسینی کارشناسی ارشد ( ریاضی محض ) – ریاضی محض – دانشگاه شهید چمران اهواز s.reza.h@chmail.ir بیست و شش سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سال سابقه تدریس دانشگاه
۲۳ امین حسینی کارشناسی ارشد ( توسعه روستایی ) – توسعه روستایی – واحد اهواز _ علوم و تحقیقات  amin_1982echo@yahoo.com سه سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۲۴ محمود حکمت کارشناسی ارشد ( مدیریت امور دفاعی(۱) )  – مدیریت امور دفاعی(۱) – دانشگاه‌ جامع امام حسین (ع) mahmod.hekmat@gmail.com سی سال سابقه خدمت در سپاه پاسداران و سه سال سابقه تدریس دانشگاه
۲۵ نسرین حیدری کارشناسی ( حقوق ) – حقوق –  واحد اهواز  heydari.n2014@gmail.com شش سال سابقه تدریس دانشگاه
۲۶ پیمان خدامرادی کارشناسی ( مهندسی کامپیوتر ) – مهندسی کامپیوتر –  واحد کرمانشاه  peyman.khodamoradi@ymail.com سه سال سابقه تدریس دانشگاه
۲۷ فیروزه خدایاری سیکان کارشناسی ارشد ( حقوق ) – حقوق – دانشگاه بوعلی سینا firoozekhodayari@ymail.com هفت سال سابقه وکالت و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۲۸ ماریا دارابی کارشناسی ارشد ( اقتصاد ) – اقتصاد –  واحد اراک  darabi.maria@gmail.com دو سال سابقه خدمت در فرمانداری دره شهر و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۲۹ خاطره دارابی کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) – زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه اراک kh.darabi@gmail.com  چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۳۰ زهرا رحمتی ارشد عمران    چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۳۱ جلال رستمی ارشد برق jalalrostami66@gmail.com بیست و هفت سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۳۲ مسلم رشنوادی نژاد کارشناسی ( مهندسی تکنولوژی جوشکاری (کارشناسی ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی-کاربردی) ) – دانشگاه جامع علمی – کاربردی m.rashnavadi.61@gmail.com  چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۳۳ مجتبی رشید نهال کارشناسی ارشد ( برنامه ریزی شهری ،منطقه ای و مدیریت شهری ) – برنامه ریزی شهری ،منطقه ای و مدیریت شهری –  واحد تهران مرکزی  m.rashidnahal@yahoo.com پانزده سال سابقه خدمت در دفاتر مهندسی  و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۳۴ امین رشید نهال کارشناسی ارشد ( مهندسی عمران  ) – مهندسی عمران –  واحد شوشتر  a.rashidnahal@yahoo.com پنج سال سابقه کار در دفاتر مهندسی  و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
۳۵ سکینه رشیدنهال کارشناسی ارشد ( زبان شناسی همگانی ) – زبان شناسی همگانی –  واحد شاهرود  mrashidnahal@yahoo.com هشت سال سابقه خدمت در علمی کاربردی دره شهر و یک سال سابقه تدریس دانشگاه
۳۶ پریا رشیدی کارشناسی ارشد ( حسابداری ) – حسابداری –  واحد تهران _ علوم و تحقیقات  pariarashidi@yahoo.com  سه سال سابقه تدریس دانشگاه
۳۷ عطاءاله رشیدی فرد کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) – زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه تربیت معلم تهران ata.rashidifard@gmail.com سی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سابقه تدریس دانشگاه
۳۸ داراب زینی کارشناسی ( مهندسی کامپیوتر ) – مهندسی کامپیوتر –  واحد ماهشهر  darab_zeini@yahoo.com هشت سابقه تدریس دانشگاه
۳۹ محمد جواد زینی وند کارشناسی ارشد ( حقوق ) – حقوق –  واحد خرم آباد  mjavad1342@yahoo.com بیست و یک سال سابقه خدمت در اداره تعزیرات و ده سابقه تدریس دانشگاه
۴۰ رضا زینی وند کارشناسی ارشد ( آمار  ) – آمار –  واحد تهران شمال  r_zeynivand@yahoo.com بیست و پنج سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سابقه تدریس دانشگاه
۴۱ آرش زینی وند ارشد فیزیک   بیست و شش سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و شش سابقه تدریس دانشگاه
۴۲ ایرج زینی وند کارشناسی ارشد ( علوم جغرافیایی ) – علوم جغرافیایی – دانشگاه تهران choobineh54@aol.com بیست و هشت  سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و شش سابقه تدریس دانشگاه
۴۳ حامد زینی وند کارشناسی ارشد ( تربیت بدنی و علوم ورزشی ) – تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه اصفهان‌ z_hamed1414@yahoo.com  شش سابقه تدریس دانشگاه
۴۴ رعنا زینی وند کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) – زبان و ادبیات فارسی –  واحد دزفول  ranaz839@yahoo.com چهار سابقه تدریس دانشگاه
۴۵ فاطمه سجادی کارشناسی ارشد ( شیمی  ) – شیمی  – دانشگاه ایلام‌ fatemeh.sajadi@ymail.com هفت سابقه تدریس دانشگاه
۴۶ فرشته سوری کارشناسی ارشد ( علوم اجتماعی ) – علوم اجتماعی –  واحد اراک  fereshtehsoori91@gmail.com هفت سابقه تدریس دانشگاه
۴۷ محمدولی سیفی کارشناسی ارشد ( الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق ) – الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق –  واحد ایلام  msiefi1349@gmail.com بیست و دو سال سابقه خدمت درآموزش و پرورش و شش سابقه تدریس دانشگاه
۴۸ مریم شفیع نیا کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) – زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه اراک m.shafeenia@gmail.com پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
۴۹ زینب شیر محمدی ارشد تاریخ zshirmohammady@yahoo.com پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
۵۰ فاطمه شیری کارشناسی ارشد ( حقوق ) – حقوق –  واحد اراک  fati.shiri@ymail.com چهارسال سابقه تدریس دانشگاه
۵۱ محمد شیری کارشناسی ( علوم تربیتی ) – علوم تربیتی – دانشگاه اراک mohamad.shiri@yahoo.com دو سال سابقه تدریس دانشگاه
۵۲ علی صحرائی کارشناسی ارشد ( ریاضی کاربردی ) – ریاضی کاربردی –  واحد تهران مرکزی  ali.sahraee@gmail.com بیست و سه سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و ده سابقه تدریس دانشگاه
۵۳ ناهید صی هاشمی کارشناسی ارشد ( پژوهش هنر ) – پژوهش هنر – دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد تهران nahid_hashemy2000@yahoo.com دوازده سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش و سه سال سابقه تدریس دانشگاه
۵۴ قادر صیدی کارشناسی ارشد ( مکانیک ماشین های کشاورزی ) – مکانیک ماشین های کشاورزی – دانشگاه ایلام‌ gh.s405@yahoo.com هیجده سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۵۵ سیده زهره طاهری کارشناسی ارشد ( حسابداری ) – حسابداری – موسسه آموزش عالی‌ ارشاد  zohre_taheri59@yahoo.com دو سال  سابقه خدمت در بیمه و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۵۶ مظاهر عادل نیا نجف آبادی ارشد حقوق m.asafa1390@yahoo.com چهارده سال  سابقه خدمت در دادگاه و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۵۷ مسلم عباسی کارشناسی ( ریاضی ) –  ریاضی – دانشگاه‌ لرستان‌ abbasi.mos@gmail.com  هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
۵۸ هادی عقیلی کارشناسی ارشد ( حقوق ) – حقوق – واحد خرم آباد  aghilihadi1391@yahoo.com  هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
۵۹ حمید علی محمدی کارشناسی ارشد ( شهرسازی ) – شهرسازی – دانشگاه شهید بهشتی alimohammadi.ha@gmail.com بیست و دو سال  سابقه خدمت و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۶۰ رحیم عموزاده کارشناسی ( مهندسی کشاورزی -مکانیک ماشینهای کشاورزی ) – مهندسی کشاورزی -مکانیک ماشینهای کشاورزی –  واحد اقلید  rahim1580@yahoo.com  هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
۶۱ مرضیه فاضلی سگوند کارشناسی ارشد ( الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق )  – الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق –  واحد تهران _ علوم و تحقیقات  fazelimarzi@gmail.com  هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
۶۲ محمد زاهد فایقی کارشناسی ارشد ( مهندسی عمران  ) – مهندسی عمران –  واحد شوشتر  zahedfaeqi10@gmail.com شانزده سال  سابقه خدمت در سد و نیروگاه و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۶۳ مختار فیلی کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) – زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه علامه طباطبایی mokhtar.feyli@gmail.com سی سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش و هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
۶۴ مراد علی قادری کارشناسی ارشد ( مهندسی کام‍‍پیوتر ) – مهندسی کام‍‍پیوتر –   واحد بروجرد  MA_GH808@YAHOO.COM بیست و چهار سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش و هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
۶۵ احمد قاسمی کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی ) – زبان و ادبیات فارسی –  واحد تویسرکان  ghasemiahmad438@gmail.com سی سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش و هفت سال سابقه تدریس دانشگاه
۶۶ حمید قلی زاده ارشد کامپیوتر hmd.gholizadeh87@gmail.com ده سال  سابقه خدمت در پست بانک وپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
۶۷ رامین قوچی کارشناسی ( مهندسی عمران ) – مهندسی عمران –  واحد دزفول  rghoochi@gmail.com ده سال  سابقه کار در دفاتر فنی و مهندسی وپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
۶۸ داریوش کاظم زاده کارشناسی ( مدیریت دولتی ) – مدیریت دولتی –  دانشگاه علامه طباطبایی darush.ka100@gmail.com نوزده سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش وشش سال سابقه تدریس دانشگاه
۶۹ نسرین کاظم زاده کارشناسی ارشد ( اقتصاد ) – اقتصاد – دانشگاه الزهرا (س) n_kazamzadh@yahoo.com دو سال  سابقه خدمت در شهرداری وشش سال سابقه تدریس دانشگاه
۷۰ بیژن کاظمی کارشناسی مکانیک eng_bk60@yahoo.com پانزده سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش وپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
۷۱ ابوطالب کاظمی کارشناسی ارشد ( اقتصاد ) –  اقتصاد – دانشگاه سیستان و بلوچستان am.kazemi1988@yahoo.com پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
۷۲ کلثوم کاوه کارشناسی ( جغرافیای طبیعی ) – جغرافیای طبیعی – دانشگاه تربیت مدرس‌ kolsoomkaveh@gmail.com پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
۷۳ محمود کرمشاهی کارشناسی ارشد ( علوم اجتماعی ) – علوم اجتماعی – دانشگاه گیلان Mkaramshahi@yahoo.com بیست و هشت سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش وهفت سال سابقه تدریس دانشگاه
۷۴ مسعود کرمشاهی ارشد برق masoudkaramshahi@yahoo.com سیزده  سال  سابقه خدمت در آموزش و پرورش وهفت سال سابقه تدریس دانشگاه
۷۵ سید حمید کرمی کارشناسی ارشد ( مدیریت دولتی ) – مدیریت دولتی –  واحد بروجرد  h.karami1351@yahoo.com بیست و یک سال  سابقه خدمت در اداره پست وچهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۷۶ مژگان کریمی سیکان کارشناسی ( فیزیک ) – فیزیک –  واحد شهرضا  karimimojhgan@gmail.com شش سال سابقه تدریس دانشگاه
۷۷ پروین کوچکی ارشد تاریخ pkocheki@gmail.com چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۷۸ بابک کولیوند کارشناسی ( مهندسی برق ) – مهندسی برق – دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم اباد babakbmz110@yahoo.com دوازده سال سابقه خدمت در فنی و حرفه ای وشش سال سابقه تدریس دانشگاه
۷۹ یاسر لطفی کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات انگلیسی ) – زبان و ادبیات انگلیسی –  واحد تهران مرکزی  yaspoet@gmail.com دوازده سال سابقه خدمت در دانشگاه آزاد وهشت سال سابقه تدریس دانشگاه
۸۰ احمد لطفی کارشناسی ارشد ( پژوهش علوم اجتماعی ) – پژوهش علوم اجتماعی –  واحد رودهن  madakto38@yahoo.com سی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش وپنج سال سابقه تدریس دانشگاه
۸۱ ایوب لطفی کارشناسی ارشد ( حقوق ) – حقوق – دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد کرج law.a.lotfi@gmail.com دو سال سابقه خدمت در دادگاه وسه سال سابقه تدریس دانشگاه
۸۲ فاطمه لطفی کارشناسی ارشد ( علوم اجتماعی ) – علوم اجتماعی – واحد شوشتر  lotfi281@yahoo.com سه سال سابقه تدریس دانشگاه
۸۳ علی اکبر لطفی کارشناسی ارشد ( زراعت ) – زراعت –  واحد دزفول  lotfialiakbar677@gmail.com سی سال سابقه خدمت در جهاد کشاورزی و سه سال سابقه تدریس دانشگاه
۸۴ میثم محمدزاده کارشناسی ارشد ( مهندسی برق ) – مهندسی برق – دانشگاه سمنان‌ moh.meisam@gmail.com  سه سال سابقه تدریس دانشگاه
۸۵ مهرداد محمدی کارشناسی ارشد ( حقوق ) – حقوق – دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد کرج m.mohamadi9431@gmail.com هفده سال سابقه خدمت در دادگاه و هشت سال سابقه تدریس دانشگاه
۸۶ ذوالفقار مرادخانی کارشناسی ارشد ( ریاضی کاربردی ) – ریاضی کاربردی –  واحد تهران _ علوم و تحقیقات  moradkhani.zolfaghar@gmail.com چهارده سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۸۷ جمشید مشهد الوار کارشناسی ارشد ( آموزش زبان انگلیسی ) – آموزش زبان انگلیسی –  واحد تهران _ علوم و تحقیقات  Jamshidmashhadi111@yahoo.com چهارده سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و دوازده سال سابقه تدریس دانشگاه
۸۸ جعفر مقدم کارشناسی ( مهندسی برق ) – مهندسی برق –  واحد بروجرد  jafar_1161@yahoo.com هشت سال سابقه خدمت در فنی و حرفه ای و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
۸۹ رضا منصوری مطلق بری کارشناسی ارشد ( تربیت بدنی و علوم ورزشی ) – تربیت بدنی و علوم ورزشی –  واحد شوشتر  hajreza8358@yahoo.com دو سال سابقه تدریس دانشگاه
۹۰ بدریه مهدوی کارشناسی – الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی –   دانشگاه ایلام bmahdavi22@gmail.com نه سال سابقه تدریس دانشگاه
۹۱ علی یار مهدی زاده کارشناسی ارشد – شیمی معدنی   سی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
۹۲ لیلا میرزائیان کارشناسی ارشد- آموزش زبان انگلیسی   چهار سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
۹۳ یاسین میرزاکرمی کارشناسی ارشد ( حقوق ) – حقوق – دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد کرج yaszeidi@gmail.com چهار سال سابقه تدریس دانشگاه
۹۴ روح الدین میرزایی کارشناسی ( مهندسی معماری ) – مهندسی معماری – دانشگاه زابل‌ roohedin.mirzaei@gmail.com شش سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و پنج سال سابقه تدریس دانشگاه
۹۵ علی ناصری کارشناسی ارشد ( مهندسی مکانیک ) – مهندسی مکانیک – دانشگاه شهید باهنر کرمان‌ naseriali43@yahoo.com ده سال سابقه کاری در دفاتر مهندسی و هشت سال تدریس دانشگاه
۹۶ صمد نظری کارشناسی ارشد ( حقوق جزا و جرم شناسی ) – حقوق جزا و جرم شناسی –  واحد خرم آباد  abnoos27@yahoo.com سه سال تدریس دانشگاه
۹۷ زینب نورعلی وند کارشناسی ارشد ( تربیت بدنی و علوم ورزشی ) – تربیت بدنی و علوم ورزشی –  واحد شوشتر  znooralivand@yahoo.com پنج سال تدریس دانشگاه
۹۸ اسماء نورعلیوند کارشناسی ارشد ( زبان شناسی همگانی ) – بان شناسی همگانی – دانشگاه‌  پیام‌ نور واحد تهران nooralivand62@yahoo.com پنج سال تدریس دانشگاه
۹۹ سیما نورمحمدی کارشناسی ارشد ( مترجمی زبان انگلیسی ) – مترجمی زبان انگلیسی –  واحد بندرعباس  nourmohammadisima@yahoo.com چهار سال تدریس دانشگاه
۱۰۰ نادر نوروزی حسنوندی کارشناسی ( کارشناسی فرش ) – کارشناسی فرش – دانشگاه هنر اصفهان foruzan.hemmati85@gmail.com ده سال سابقه کاری در حوزه هنر و نفاشی و سه سال تدریس دانشگاه
۱۰۱ محسن نیازی کارشناسی ( مهندسی مکانیک ) – مهندسی مکانیک – دانشگاه اراک mohsenniazi13@yahoo.com پنج سال سابقه خدمت در فنی و حرفه ای و هشت سال تدریس دانشگاه
۱۰۲ اکرم ولی پور دکترای شیمی akramvalipoor89@yahoo.com سه سال تدریس دانشگاه
۱۰۳ مهرداد هاشمی ارشد معارف اسلامی mehrdadhashemi4@gmail.com سی سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و هشت سال تدریس دانشگاه
۱۰۴ نسیبه هاشمی مقدم کارشناسی ارشد ( علوم تربیتی (۱)) – علوم تربیتی (۱) –  واحد دزفول  nasibeh_hashemi_m@yahoo.com پنج سال تدریس دانشگاه
۱۰۵ سعید هاشمیان کارشناسی ارشد ( حسابداری ) – حسابداری – دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم اباد saeid.hashemian@yahoo.com دوازده سال تدریس دانشگاه
۱۰۶ سمیه هاشمیان کارشناسی ارشد ( حسابداری ) – حسابداری –  واحد ملایر  hashemian_s@ymail.com پنج سال تدریس دانشگاه
۱۰۷ روح اله هنجاری کارشناسی ارشد ( مهندسی عمران  ) – مهندسی عمران –  واحد خوراسگان _ علوم و تحقیقات  rhanjari@yahoo.com ده سال سابقه کاری در نیروگاه سیمره و سه سال تدریس دانشگاه
۱۰۸ علی یاری کارشناسی ( مهندسی کامپیوتر ) – مهندسی کامپیوتر- آموزشکده فنی پسران شماره ۲ تهران(شهیدشمسی پور) yari_rayaneh@yahoo.com بیست وهفت سال سابقه کاری در آموزش و پرورش و هشت سال تدریس دانشگاه
۱۰۹ نورخدا یوسف زاده کارشناسی ارشد ( شیمی  ) – شیمی – دانشگاه‌ لرستان‌ usef_2387@yahoo.com بیست ویک سال سابقه کاری در آموزش و پرورش و سه سال تدریس دانشگاه
۱۱۰ آیت اله یوسفوند کارشناسی ارشد ( آمار  ) – آمار  – واحد کرمانشاه  ayatyosefvand1111@gmail.com بیست وپنج سابقه کاری در آموزش و پرورش و شش سال تدریس دانشگاه