مهندسی فناوری ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE)

هدف از این دوره تربیت افرادی است که بتوانند در کارخانه‌ها و مراکز صنعتی مستقر شده و پس از مطالعه و بررسی مشکلات نسبت به رفع این مشکلات اقدام نماید. این دوره‌ آموزشی مجموعه‌ای است از دروس عملی و نظری است که فرد را برای کسب توانمندی‌های شغلی کارشناس (HSE)، مسئول ایمنی در کارگاه‌های مشمول قانون کار، کارشناس در شرکت‌های طراحی و پیاده سازی سامانه‌های حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه‌ها، بازرس کار، کارشناس و مربی در شرکت‌های خدمات آموزش ایمنی و بهداشت کار و کارشناس شرکت‌های اندازه‌گیری عوامل زیان آور محیط کار آماده می‌کند.

 مشاغل قابل احراز

کارشناس (HSE) :کارشناس ایمنی زیست سلامت و محیط صنایع

مسئول ایمنی در کارگاه‌های مشمول قانون کار

کارشناس در شرکت‌های طراحی و پیاده سازی سامانه‌های حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه‌ها

بازرس کار

کارشناس و مربی در شرکت‌های خدمات آموزش ایمنی و بهداشت کار

کارشناس شرکت‌های اندازه‌گیری عوامل زیان آور محیط کار