مهندسی عمران- ساختمان سازی

هدف این دوره تربیت کارشناس ناپیوسته در رشته‌ مهندسی فناوری عمران- ساختمان سازی می‌باشد که بر اساس نظام آموزش‌های مهارتی طراحی و تدوین شده است. کارشناس مهندسی فناوری عمران- ساختمان سازی فردی است که دانش و مهارت‌های لازم را در زمینه‌های طراحی، نظارت و اجرای ساختمان فرا گرفته باشد.

مشاغل قابل احراز:

اشتغال در دفاتر فنی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی

اشتغال در دفاتر مهندسی ساختمان و مهندسین مشاور

اشتغال به صورت پیمانکاران حقیقی و حقوقی ساختمان

اشتغال به عنوان مجریان حقیقی و حقوقی ساختمان