برگزاری همایش کسب و کار در فضای مجازی

دانشگاه علمی کاربردی دره شهر مجری همایش کسب و کار در فضای مجازی

این همایش با حضور چهره های مهم شهرستان و جمعی از مردم دره شهر برگزار گردید.