همکاران اداری مرکز آموزش عالی علمی کاربردی مهرگان دره شهر

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سابقه کار مدرک تحصیلی پست الکترونیک
۱ سکینه رشیدنهال سرپرست مرکز ۹ سال کارشناسی ارشد srashidnahl@yahoo.com
۲ مرتضی عموزاده معاونت مرکز ۴ سال کارشناسی ارشد Morteza_amoozadeh@yahoo.com
۳ زهرا مشفقی زاده کارشناس آموزش ۳ سال کاردانی Zahramelki867@gmail.com
۴ مهین نیازی کارشناس آموزش ۲ سال کارشناسی
۵ فائزه رشیدنهال کارشناس امور فارغ التحصیلان ۳ سال کارشناسی faezerashidnahal@gmail.com
۶ توماج نیازی امور مالی ۹ سال کاردانی Tomaj.niazi@gmail.com
۷ محمدباقر ناصری امور مالی ۳ سال کاردانی Mohamadbagher131@gmail.com
۸ خاتون زینی امور اداری ۲ ماه کاردانی
۹ فرشته سوری امور فرهنگی ۲ ماه کارشناسی ارشد Fereshtehsoori91@gmail.com
۱۰ پروین نظرپور کارشناس امور فارغ التحصیلان ۲ ماه کاردانی Parvin.67n@gmail.com
۱۱ عباسقلی درویش نیا حراست ۳ سال کارشناسی ارشد
۱۲ موسی شکری امور مدرسان ۹ سال کارشناسی