کاردانی ایمنی کار

هدف از طراحی و تدوین دوره کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی، تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه ایمنی و حفاظت کار می باشد که علاوه بر برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی، وظیفه ارتقای سطح ایمنی کارگاه های مشمول را به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار را برعهده دارند. دانشجویان طی این دوره، دانش و مهارت مدیریت امور ایمنی در واحدهای صنعتی، متناسب با نوع فعالیت آن ها را فرا گرفته و می توانند به عنوان مسئول ایمنی در کارگاه های مشمول قانون کار فعالیت نمایند.

مشاغل قابل احراز:

مسئول ایمنی و حفاظت کار در کارگاه

افسر ایمنی در کارگاه ها

کاردان عملیاتی در :

شرکت های بازرسی کیفیت و استانداردهای ایمنی،

شرکت های اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار،

شرکت های خدمات آموزش ایمنی و بهداشت کار،

شرکت های طراحی و اجرای خدمات ایمنی و بهداشت کار در کارگاه ها