کاردانی فنی معماری-معماری شهری

دوره کاردانی فنی معماری شهری بر پایه شناخت ویژگی ها و خصوصیات عناصر و هویت های اصلی فضائی در حوزه شهری تعریف گردیده که علاوه بر اتکا به ساختارهای محیطی و جغرافیایی و اقلیمی مناطق مختلف کشور در نهایت به تربیت افرادی کاردان و ماهر که قادر به درک مسائل مهندسی و آشنایی با آن هستند، اقدام نموده و با توجه به مقوله تفاوت نیازسنجی و پاسخگویی به نیازها و آموزش های مرتبط با زمینه های مهندسی ساختمان اعم از معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی اقدام لازم را به عمل آورده است.

مشاغل قابل احراز:

کاردان فنی نظارت بر کارگاه های عمرانی

کاردان فنی شاغل در مشاوران معماری و شهرسازی

کاردان فنی شرکت های پیمانکاری

کاردان فنی در کلیه بخش های فنی (خدمات شهری-عمرانی-شهرسازی و معماری)- شهرداری ها

کاردان فنی در حوزه عمرانی در تمام بخش های خصوصی- عمومی- تعاونی

کاردان فنی دارای پروانه اشتغال از نظام مهندسی (مشاغل ساختمانی به صورت آزاد)

کمک کارشناس ارزیابی (کارشناسان دادگستری-ثبت اسناد-بیمه)