کارشناس حرفه ای حقوق ثبت اسناد و املاک

هدف از اجرای این دوره آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر مصادیق متنوع حقوق و ثبت و سایر حوزه‌های مرتبط با امور ثبتی، فراگیری و آشنایی با روش‌های نوین ارائه‌ خدمات حقوقی ثبتی، آشنایی با وظایف و اختیارات نوین سازمان‌های ثبت در دنیا است.

این دوره‌ آموزشی شامل مجموعه‌ای از قابلیت هاست که دست یافتن به آنها نیازمند گذراندن دروس نظری و عملی است که فرد را برای انجام بهینه‌ وظایف و ماموریت سردفتران و کارکنان دستگاه‌های ثبتی کشور و ارائه‌ی خدمات ثبتی آماده می‌کند.

مشاغل قابل احراز:

سردفتر

دفتریار

کارشناس حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز مالکیت معنوی

کارشناس حقوقی سازمان ثبت احوال

وکالت/ قضاوت