کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی امور قضایی

هدف این دوره عبارت است از تربیت افرادی که برای انجام وظایف کارشناسی حقوقی در دادگاه‌ها، مراجع قضایی و شبه قضایی و امور ستادی قوه‌ قضائیه و سازمان‌های متبوع از تخصص و توانمندی لازم برخوردار باشند.

این دوره‌ی آموزشی مشتمل بر مجموعه‌ای از دروس عملی و نظری برای تربیت کارشناسان حقوقی مورد نیاز دادگستری، قوه‌ قضائیه و سازمان‌های متبوع آن است.

مشاغل قابل احراز:

کارشناس مراجع قضایی دادگستری

کارشناس معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌ی قضاییه

کارشناس حقوقی سازمان پزشکی قانونی

کارشناس حقوقی سازمان بازرسی کل کشور

کارشناس حقوقی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی

کارشناس حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح