کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیاتی

هدف از اجرای این دوره تربیت نیروی کارآمد و ماهر برای تشخیص و وصول مالیات طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی، تشخیص مودیان مالیاتی در اخذ مالیات و… است.

همچنین هدف حسابداری مالیاتی نیز نظارت بر وجوه نقد و غیر نقدی است که وارد سازمان می‌شود یا از آن خارج می‌شود و با افراد و نهادهای مختلف ارتباط دارد. هدف حسابداری رسیدگی به موضوع مالیات بر درآمد، پیگیری معافیت‌های مالیاتی، محاسبه‌ هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و استهلاک، قرائن و ضرایب مالیاتی، تشویق‌ها و جریمه‌های مالیاتی و… است. به طور واضح هدف اصلی حسابداری مالیاتی جلوگیری از بروز جرائم مالیاتی سنگین و بهره‌مند ساختن واحد اقتصادی از معافیت‌های مالیاتی و تشویق‌های مالیاتی تا بتواند با استفاده از این موارد از تضرر شرکت جلوگیری و سودی به آن برساند.

 مشاغل قابل احراز:

کارشناس حسابداری

کارشناس مسئول دایره‌ حسابداری

کارشناس مسئول هزینه‌ها و وصول درآمدها

ممیز مالیاتی

کارشناس تشخیص و وصول مالیات

کارشناس مالیاتی

تحلیل‌گر قوانین مالیاتی کشور