برگزاری دوره های کوتاه مدت

دوره کارشناسی اولیه بیمه آتش سوزی
دوره کارشناسی اولیه بیمه آتش سوزی
دوره داوری املاک
دوره داوری املاک
دوره دیجیتال مارکتینگ
دوره دیجیتال مارکتینگ
دوره ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی
دوره ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی
دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی
دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی
دوره تنظیم اظهارنامه مالیاتی
دوره تنظیم اظهارنامه مالیاتی