ورود

لوگو سفید رنگ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دره شهر

ثبت نام کارشناسی شروع شد  
  • اخبار کلاس ها
  • اخبار داخلی
  • اطلاعیه های ثبت نام
  • اطلاعیه های امتحانات
  • اطلاعیه های فرهنگی
 

روز دانشجو

بر اساس دستور کاری که از سوی فرمانداری محترم شهرستان دره شهر جهت برگزاری هرچه باشکوه برگزار کردن روز
دانشجو از سه دانشگاه آزاد ،پیام نور و علمی کاربردی دره شهر رسیده بود مدیران این دانشگاهها با جلسه ای جهت تعامل و
همفکری برای بهتر برگزار نمودن این روز صحبت کردند.

ادامه مطلب

راهیابی به مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترت

راهیابی خانم خدیجه مرادی دانشجوی مرکز علمی کاربردی دره‌شهر به مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترت

ادامه مطلب