دوره بازدید اولیه در بیمه های آتش‌سوزی

برنامه درسی تک درس بازدید اولیه بیمه شامل مجموعه ای از قابلیت‌ها است که دست یافتن به آنها نیازمند گذراندن مباحث نظری و عملی است. که فرد را برای تهیه گزارشهای بازدید اولیه در رشته ای تخصصی بیمه آماده می-کند.
هدف از اجرای این تک درس، تربیت نیروهای ماهر و کار آمد برای انجام مهارت یا بخشی از مهارت گزارش بازدید اولیه بیمه است.

دوره کارشناسی اولیه بیمه آتش سوزی

ضرورت آموزش بازدید اولیه در بیمه های آتشسوزی

در صنعت بیمه و در کلیه رشته ها، قبل از صدور بیمه نامه، لازم است ارزش دارایی موضوع بیمه مشخص گردد، که این میزان ارزش مبنای محاسبه حق بیمه و تعهدی که شرکتهای بیمه گر در مقابل آن متعهد می‌گردند می‌باشد.

بدلیل نبود نیروی آموزش دیده در این حوزه، هم اکنون گزارش بازدید اولیه توسط نمایندگان فروش بیمه تهیه می‌گردد که این موضوع مصداق تعارض منافع است. چرا که نمایندگاه فروش بیمه جزو بدنه شرکت بیمه و یا بیمه گر بوده و نمی‌توانند بعنوان بیطرف در تهیه ارزش موضوع بیمه اظهارنظر نمایند، این مهم یکی از آفتهای صنعت بیمه است. برآورد نادرست ارزش دارایی موضوع بیمه در هنگام وقوع حادثه و بروز خسارت زیان دیده را با چالش مواجه کرده بنحوی که میزان خسارت حادث شده قابل پوشش توسط بیمه گر نیست.

آموزش دیدگان این دوره پس از آشنایی با مبانی نظری و عملی در زمینه تهیه گزارش‌های بازدید اولیه تبحر کافی خواهند یافت و می‌توانند بعنوان همکار با کارشناسان ارزیاب خسارت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نمایند.

شایستگی ها و مهارت های قابل انتظار

 • آشنایی با قانون بیمه
 • آشنایی با انواع بیمه های آنش سوزی
 • تسلط به تهیه گزارشها بازدید اولیه بیمه‌های آتش سوزی

انتظار می رود دانشجو پس از گذراندن این درس، موفق به کسب مهارت تکمیلی مربوط به شغل  بیمه گردد.

جدول ساعت نظری و عملی تک درس

 ساعتدرصددرصداستاندارد ساعت
نظری۱۰۲۵حد اکثر ۳۰ درصد
عملی۳۰۷۵حد اقل ۷۰ درصد
جمع۴۰۱۰۰۱۰۰
ساعت نظری و عملی تک درس بازدید اولیه بیمه های آتش سوزی

نگاه کلی به دوره بازدید اولیه بیمه های آتش سوزی

نام درس: بازدید اولیه بیمه آتش سوزی 

پیش نیاز/هم­نیاز: 

 

نظری

عملی

ساعت

۱۰

۳۰

الف:  هدف از ارائه این درس کسب توانمندی­ها و قابلیت­های مهم ذیل توسط دانشجو است(حداقل ۵ مورد ذکر شود):

۱-آشنایی با قانون بیمه ۲- آشنایی با عناوین بیمه های آتش سوزی ۳- آشنایی با نحوه گزارش نویسی ۴- تسلط به نحوه تهیه گزارش بازدید اولیه ۵- آموزش مهارت مشاوره بیمه آتش سوزی

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

 

ردیف

مبحث کلی ورئوس مطالب سرفصل

ریز محتوای آموزشی سرفصل

زمان آموزش

(ساعت)

 

نظری

عملی

 

۱

آشنایی قانون بیمه

مبحث نظری:

 1.  آموزش قانون بیمه

۲

 

 

 1. آشنایی با آئین نامه های تخصصی صنعت بیمه

 

و ….

 

شرح کار عملی:

  
 1.  
 

 

 

 

۲

آشنایی با عناوین بیمه های آتش سوزی

مبحث نظری:

 1. آشنایی با عناوین  بیمه های آتش سوزی

۲

 

 

 1. نحوه تهیه گزارش بازدید اولیه در عناوین مختلف بیمه های آتش سوزی 

 

و . . ……….

 

شرح کار عملی:

 1. پروژه تهیه گزارش بازدید در عناوین مختلف بیمه آتش سوزی 

 

۱۶

 

 1. پروژه تخصصی تهیه گزارش در رشته ای آتش سوزی 

 

و …

مبانی و نحوه تهیه گزارشهای اولیه بیمه آتش سوزی

مبحث نظری

 1. روش­های برآورد خسارت در بیمه آتش سوزی

۶

 

 

 1. روشهای برآورد میزان خسارت اموال و موجودی در بیمه های آتش سوزی

 

 1. تفاوت برآورد ارزش بیمه ای و ارزش دارایی

 

 1.  

 

شرح کار عملی:

 1. پروژه تهیه گزارش  بازدید اولیه بیمه آتش سوزی

 

۱۴

 

 1. تهیه چک لیست اطلاعات موضوع بیمه آتش سوزی

 

ج: منبع/ منابع درسی : {نام خانوادگی، نام مولف/ مترجم. (سال انتشار)، عنوان کامل منبع، شهر محل انتشار: ناشر.

۱-منصور، جهانگیر مولف (۱۳۹۶)، قوانین و مقررات بیمه، تهران، نشر دوران.

۲-کاظمی طامه، محمود مترجم (۱۳۸۷)، بازدید اولیه در بیمه های آتش سوزی، تهران، بیمه مرکزی ایران، مدیریت تحقیقات و برنامه ریزی