پذیرش مهرماه ۱۴۰۲ دانشگاه علمی کاربردی دره شهر

دانشگاه علمی کاربردی دره شهر برای مهر ۱۴۰۲ دانشجو می پذیرد.